Aktuality

Vzor plagatu.doc

V Ý Z V A č. PRV 7.4/4 - MAS_034/7.4/4

V Ý Z V A č. PRV 4.1/4 - MAS_034/4.1/4

V Ý Z V A č. PRV 4.2/6 - MAS_034/4.2/6

V Ý Z V A č. PRV 6.4/3 - MAS_034/6.4/3

V Ý Z V A č. PRV 7.2/4 - MAS_034/7.2/4

Harmonogram PRV 2024.pdf

V Ý Z V A č. 3/MAS_034/OH na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok

V Ý Z V A č. 3/MAS_034/OH na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok

V Ý Z V A č. 3/MAS_034/OH na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok

V Ý Z V A o zverejnenie výzvy na odborné hodnotenie č.: 4/MAS_034/OH

V Ý Z V A o zverejnenie výzvy na odborné hodnotenie č.: 3/MAS_034/OH

V Ý Z V A o zverejnenie výzvy na odborné hodnotenie č.: 2/MAS_034/OH

V Ý Z V A na 309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

V Ý Z V A na 309074001 - 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

V Ý Z V A na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok: Vyzva č. 1_MAS_034_OH 6.4.

V Ý Z V A na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok: Vyzva č. 1_MAS_034_OH 4.2.-5

V Ý Z V A na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: MAS_034/4.2/5

V Ý Z V A na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: MAS_034/4.1/3

V Ý Z V A na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: MAS_034/6.4/2

Indikatívny harmonogram výziev MAS hontianske poiplie pre rok 2023

A K T U A L I Z Á C I A V Ý Z V Y na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-X293-512-006
predčasné uzatvorenie výzvy 31.12.2023

A K T U A L I Z Á C I A V Ý Z V Y na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-X293-512-005
plánované zrušenie výzvy 26.12.2023

A K T U A L I Z Á C I A V Ý Z V Y na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-X293-512-004
plánované zrušenie výzvy 31.12.2023

A K T U A L I Z Á C I A V Ý Z V Y na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-X293-512-003
predčasné uzatvorenie výzvy 31.12.2023

A K T U A L I Z Á C I A V Ý Z V Y na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-X293-512-002
predčasné uzatvorenie výzvy 31.12.2023

A K T U A L I Z Á C I A V Ý Z V Y na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-X293-511-001
plánované zrušenie výzvy 31.12.2023

V Ý Z V A na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-X293-512-006

V Ý Z V A na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-X293-512-005

V Ý Z V A na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-X293-512-004

V Ý Z V A na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-X293-512-003

V Ý Z V A na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-X293-512-002

V Ý Z V A na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-X293-511-001

Indikatívny harmonogram výziev - operačný program IROP

Informácia o realizácii projektu a jeho podpore z IROP

Dokumenty a zmluvy SLSP

Harmonogram výziev PRV na rok 2021

Schválený a zverejnený harmonogram výziev pre opatrenia PRV na rok 2021 k stiahnutiu tu (Harmonogram výziev MAS HP na rok 2021.pdf)
Podrobnosti k plánovaným výzvam nájdete na stránke www.itms2014.sk, v časti vyhladávač grantov.


Usmernenie PPA pre MAS v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19

V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou Covid-19 vydala Pôdohospodárska platobná agentúra 14.04.2020 usmernenie pre MAS, ktorým zavádza zmierňujúce opatrenie pre implementáciu programu.

Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre Miestne akčné skupiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19 obsahuje:

- predĺženie niektorých lehôt súvisiacich s administrovaním žiadostí a zmlúv o poskytnutí NFP,
- predĺženie niektorých lehôt a ďalšie odporúčania pre MAS,
- úpravu niektorých povinností súvisiacich s obstarávaním tovarov, služieb a prác.

Na stiahnutie:

Usmernenie PPA pre MAS_covid-19.pdf

Celé znenie oznámenia nájdete aj na stránke PPA - TU.