Hontianske Poiplie
vyhlasuje

V Ý Z V A na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

kód výzvy:MAS_034/4.2/5


Operačný program: Program rozvoja vidieka (ďalej len „PRV")Dátum vyhlásenia: 28.08.2023

Uzavretie výzvy: 26.10.20231. 4.2 prílohy k ZoNFP

2. MAS_034-4.2.-5 (podpísané,oprava)