Naše ciele

Strategické priority (kľúčové problémy územia) boli stanovené podľa poradia dôležitosti:

1.Infraštruktúra a životné prostredie

2.Tvorba pracovných miest na základe
využitia miestneho potenciálu

3.Tradície a cestovný ruch

Tieto strategické priority sú východiskom pre formulovanie strategického cieľa.Vízia a strategický cieľ

Hontianske Poiplie do roku 2023 zabezpečí pre svojich obyvateľov významné zlepšenie v dobudovaní infraštruktúry a v ochrane životného prostredia, vytvorí nové pracovné miesta na základe využitia miestneho potenciálu a bude využívať mieste tradície pre rozvoj cestovného ruchu.


Vybrané strategické priority sú riešiteľné na úrovni stratégie CLLD (CHCEME + POTREBUJEME + DOKÁŽEME). Pri výbere priorít boli zohľadnené a odôvodnené názory členov združenia. Aj keď samotné rozhodovanie o zadefinovaní jednotlivých problémov a stanovenie ich dôležitosti je na rozhodnutí pracovnej skupiny, dôležitú úlohu v tejto fáze mali vonkajší experti, ktorí kontrolujú a facilitujú celý proces s cieľom dosiahnuť navzájom logicky kompaktný dokument, ktorý berie do úvahy podstatné javy a súvislosti v území. Úlohou expertov je riadiť diskusiu v skupine, sledovať dosiahnutie stanoveného cieľa a korigovať prípadné odbočenie od témy v pracovnej skupine. Expert má za úlohu vysvetliť pracovnej skupine súvislosti medzi jednotlivými etapami postupu, teda vedie skupinu od vízie až k definovaniu strategického cieľa, strategických priorít, špecifických cieľov a opatrení až po aktivity.

Vízia, strategické ciele, strategické priority a špecifické ciele sú definované v nadväznosti na analytickú časť (SWOT analýza), pričom sú zohľadnené ciele PRV a IROP a zároveň je preukázateľná väzba na miestne potreby. Pri tvorbe strategickej časti je kladený dôraz na vzájomnú doplnkovosť PRV a IROP.

Stratégia miestneho rozvoja CLLD pre územie Hontianskeho Poiplia vychádza zo SWOT analýzy a identifikovaných potrieb územia. Definuje svoju víziu do roku 2030 a strategický cieľ do roku 2023, ďalej 3 priority, 3 špecifické ciele a následne opatrenia, ktoré budú financované z PRV (EFPRV) a IROP (EFRR). Definovanie každého cieľa vychádza z odkomunikovanej SWOT analýzy a ku každému cieľu sú priradené potreby, ktoré budú daným cieľom napĺňané. Stanovené ciele stratégie CLLD prispievajú k cieľom stratégie EU 2020, ako aj k cieľom PRV SR 2014-2020 a IROP 2014-2020.

Vízia je najvšeobecnejším vyjadrením predstavy a zámeru kam sa chce územie MAS posunúť, ako chce MAS zmeniť svoje územie, aká chce byť a pod. v dlhodobom horizonte 15 rokov – do roku 2030.

Vízia vyjadruje predstavu obyvateľov o budúcich okolnostiach života v území. Je úzko prepojená na vnímanie aspektov kvality života v oblastiach ako – pracovné príležitosti, bývanie, životné prostredie, možnosti spoločenského života a oddychu. Vízia bola v území naformulovaná spoločne a každý sa s ňou stotožnil. Vízia je pripravená stať sa prostriedkom na začatie spoločnej tvorby rozhodnutí a komunikačného procesu v rámci partnerstva.