O nás

Miestna akčná skupina, o.z. Hontianske Poiplie (ďalej len OZ HP) vzniklo na území dvoch mikroregiónov: MR Údolie Čebovského potoka a MR Veľký potok – Ipeľ. Tieto 2 mikroregióny sú geograficky dobre prepojené, mali záujem o spoločnú spoluprácu a spĺňali aj formálne kritériá na tvorbu budúcej MAS. Členská základňa je rozložená rovnomerne, zastúpenie má verejný aj súkromný sektor. Má zastúpenie z každého mikroregiónu, nie všetky obce mikroregiónov sú však zároveň aj členmi OZ HP. Mikroregióny Údolie Čebovského potoka a Veľký potok – Ipeľ sa na prístup Leader pripravovali už od roku 2005. Stretávali sa pravidelne, plánovali, tvorili stratégiu a v roku 2010 získali štatút MAS, kde počas rokov 2010 – 2015 implementovali program Leader, opatrenia 4.1, 4.2 a 4.3 PRV 2007 - 2013.


Súčasťou aktivít spojených s prípravou stratégie CLLD bola aj animácia územia, oboznamovanie širokej verejnosti (občanov, podnikateľov, samosprávy a neziskových organizácií) o princípoch fungovania verejno-súkromného partnerstva typu Leader. V súčasnosti má občianske združenie 46 členov, z toho je 20 obcí. Členská základňa, ale aj výkonný a kontrolný orgán boli od začiatku formované na princípe verejno-súkromného partnerstva. Členskú základňu tvorí 20 samospráv (verejný sektor 43,48 %, všetky samosprávy sú obce), 11 subjektov občianskeho sektora (23,91 %) a 15 podnikateľských subjektov (32,61 %). Počet členov v jednotlivých obciach súvisí s celkovou úrovňou verejného života v týchto obciach. Celkovo je možné zhodnotiť, že verejno-súkromné partnerstvo je vyvážené po stránke geografickej, sektorovej, inštitucionálnej aj socio-ekonomickej.


Program Leader nie je v území novinkou, nakoľko už v minulom programovacom období implementovalo tento program. Občania, podnikatelia, samosprávy a neziskový sektor mali možnosť už v minulosti podrobne spoznať pozitíva programu. V území bolo rozdelených viac ako 2 mil. eur na investičné projekty pre samosprávy aj pre súkromný sektor. Významne sa predošlá MAS venovala aj informačným a propagačným aktivitám a do každej domácnosti 2x ročne distribuovala občasník, ktorý informoval o činnosti združenia a priblížil občanom program Leader a prácu MAS. MAS sa venovala pravidelne aktualizácii web stránky www.maspkp.sk, kde boli uvádzané všetky aktivity združenia, ktoré boli ilustrované aj fotografiami.


Medzi významné úspechy MAS v oblasti doteraz realizovaných projektov patrilo v roku 2010 schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na implementáciu Integrovanej stratégie rozvoja územia a udelenie Štatútu Miestnej akčnej skupiny, čo sa stalo dňa 19.5.2010. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na opatrenie č. 4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny bola podpísaná predsedom Partnerstva Krtíšskeho Poiplia dňa 25.5.2010. Od tohto dňa sa začala implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia Partnerstva Krtíšskeho Poiplia. Celkovo bolo podporených 60 projektov, z toho 13 projektov pre súkromný sektor a 47 projektov pre verejný sektor. Celková hodnota zazmluvnených projektov je 2 080 514 eur. Ďalšie projekty boli realizované v rámci opatrenia 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce, kde bolo podporených spolu 6 projektov v hodnote viac ako 130 tis. eur. Projekty boli neinvestičné a boli zamerané na propagáciu územia najmä v oblasti vidieckeho cestovného ruchu a podpory regionálnych produktov a regionálneho značenia. Veľký úspech mal projekt Regionálnej značky HONT, ktorý mal význam aj pre certifikovaných výrobcov a aj pre konečných spotrebiteľov, ktorí si mali možnosť kúpiť certifikované výrobky. Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia ešte realizovalo projekty podporené zo zdrojov BBSK a zdrojov Úradu vlády. Tieto boli zamerané na rozvoj partnerstiev medzi občanmi, podnikateľmi a samosprávou. Boli určené na organizovanie stretnutí a hľadanie priorít regiónu, ktoré zvýšia jeho konkurencieschopnosť. Rozvoj partnerstiev a propagáciu miestnych výrobkov podporili tiež projekty EACEA realizované s Maďarskými partnermi (Stratégia CLLD Hontianske Poiplie, 2015).


Vymedzenie územia:

Územie OZ HP tvoria 2 mikroregióny (MR Údolie Čebovského potoka, MR Veľký potok Ipeľ), ktoré sú súčasťou okresu Veľký Krtíš, kde zaberajú jeho celú juhozápadnú časť. Okres Veľký Krtíš leží v južnej časti Banskobystrického kraja. Na juhu susedí s Maďarskou republikou, na východe s okresom Lučenec, na severe s okresmi Detva, Zvolen a Krupina a na západe s okresom Levice. Okres vznikol v roku 1968 začlenením obcí, ktoré po zrušení okresu Modrý Kameň patrili do okresov Lučenec a Zvolen. Časť sledovaného územia patrila v minulosti k historickému regiónu Hont, časť k historickému regiónu Novohrad.


Obrázok č. 1 - Lokalizácia riešeného územia v rámci Slovenska

Zdroj: www.obce.sk


Obrázok č. 2 - Lokalizácia riešeného územia v rámci okresu Veľký Krtíš

Zdroj: vlastný archív


Okres svojou rozlohou 848,2 km2 patrí medzi stredne veľké okresy a s počtom obyvateľov 44 286 k 31.12.2014 patrí medzi menej ľudnaté okresy v Slovenskej republike. Hustota osídlenia je 53 obyvateľa/km2, oproti hustote 111,1 obyvateľa/km2 v rámci Slovenska je polovičná. Okres sa rozprestiera z juhu v priestore vymedzenom riekou Ipeľ, ktorá súčasne tvorí štátnu hranicu s Maďarskou republikou a zo severu Krupinskou planinou.


Územie okresu Veľký Krtíš je riedko zaľudnené a podpriemerne urbanizované. Okres leží v strede osi Východ – Západ, Bratislava – Košice a osi Juh – Sever, Budapešť – Banská Bystrica – Varšava, pričom Budapešť (2 mil. obyvateľov) je vzdialené len 86 km. Tento potenciál je dosiaľ nevyužitý pretože okres leží mimo hlavných dopravných tepien, či už cestnej alebo železničnej siete. Riešeným územím prechádza v jeho juho-východnej časti komunikačno-sídelná rozvojová os Nové Zámky – Želiezovce – Šahy – Veľký Krtíš – Lučenec, ktorá je rozvojovou osou druhého stupňa vo výhľade ÚPN Banskobystrický kraj. Poloha na mikroregionálnej úrovni je nasledovná: najexponovanejšou časťou je mesto Veľký Krtíš, ktoré spolu s mestom Modrý Kameň a obcou Malý Krtíš tvoria vlastne súvislé priemyselné centrum okresu. V tejto časti žije 14 853 obyvateľov, čo je 32,80 % okresu. Zvyšok obyvateľstva žije na vidieku.
Riešené územie z hľadiska územno-správneho členenia patrí do Banskobystrického samosprávneho kraja, do okresu Veľký Krtíš. Geograficky je súčasťou južnej časti Banskobystrického kraja označovanej ako vidiecky región Hont. Vidiecky región Hont tvoria okresy Krupina, Banská Štiavnica, Levice, Veľký Krtíš a Nové Zámky.


Napojenie riešeného územia na hlavné dopravné trasy je nevyhovujúce, okres Veľký Krtíš dokonca nemá pravidelné železničné spojenie s inými regiónmi Slovenska. Región je charakteristický silne rozptýlenou sídelnou štruktúrou, ktorú charakterizuje vysoký počet malých obcí a nízka hustota osídlenia. Celkový počet obcí okresu Veľký Krtíš je 71, z toho len dve majú štatút mesta (Veľký Krtíš a Modrý Kameň).


Okres Veľký Krtíš bol 15. decembra 2015 podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaradený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) do zoznamu najmenej rozvinutých okresov (NRO). Následne bol sociálno-ekonomickými partnermi z územia vypracovaný päťročný Akčný plán rozvoja okresu Veľký Krtíš, ktorý bol dňa 7.6.2016 uznesením vlády SR č. 3478 schválený.
V Návrhu opatrení bolo medzi systémové opatrenia zaradené vybudovanie Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, ktoré bude okrem iných činností zabezpečovať aj sieťovanie a koordináciu činnosti partnerov regionálneho rozvoja na území okresu, medzi ktorých patria aj MAS.


Celkový počet samosprávnych obcí v riešenom území je 20, z nich ani jedna nemá štatút mesta. Pre región je charakteristický nízky až stredný stupeň urbanizácie. Vidiecke osídlenie v dôsledku predchádzajúceho vývoja je značne rozptýlené, laznícky typ osídlenia je typický najmä pre severnú časť riešeného územia (Hrušov, Opava, Čelovce). Celková rozloha riešeného územia je 249,596 km2 a počet žijúcich obyvateľov je podľa údajov ŠÚ Banská Bystrica (31.12.2014) celkom 10 247 osôb. Priemerná hustota osídlenia je 41,05 ob./km2. Najväčšou obcou v území je obec Vinica s počtom 1 828 obyvateľov. Najmenšia je obec Opava, ktorá má iba 126 obyvateľov. V kategórii vidieckych obcí nad 1 000 obyvateľov sú zaradené iba 2 obce (Vinica a Čebovce). V kategórii obcí nad od 500 do 1 000 obyvateľov je spolu 5 obcí a v kategórii najmenších obcí do 500 obyvateľov je celkom 13 obcí, z nich 7 má menej ako 300 obyvateľov.