Hontianske Poiplie
vyhlasuje

Výzvu č. 2/MAS_034/OH na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva na výber OH“

kód výzvy:2/MAS_034/OH


Miestna akčná skupina Hontianske Poiplie (ďalej len „MAS“) v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou „Stratégia CLLD občianskeho združenia Hontianske Poiplie“ (ďalej len „stratégia CLLD“) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 (ďalej len „PRV“) )

Dátum vyhlásenia výzvy: 8.09.2023
Dátum uzatvorenia výzvy: 20.10.2023


1. Výzva č.: 2/MAS_034/OH 4.1Odborné hodnotenie 2023