Výzva 6.1 - nová vyhlásená výzva od 12.10.2021:


Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Hontianske Poiplie (ďalej len „MAS") v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF")

Vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020


Zameranie výzvy: 309061001 - 6.1. Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov (mimo Bratislavský kraj)
Kód výzvy: MAS_034/6.1/1
Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 12.10.2021
Dátum uzavretia: 10.01.2022


1. Výzva MAS - CLLD - MAS_0346.11 5.10.2021
2. Prílohy k výzve