Hontianske Poiplie
vyhlasuje

Výzvu č. 4/MAS_034/OH na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva na výber OH“

kód výzvy:4/MAS_034/OH


Miestna akčná skupina Hontianske Poiplie (ďalej len „MAS“) v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou „Stratégia CLLD občianskeho združenia Hontianske Poiplie“ (ďalej len „stratégia CLLD“) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 (ďalej len „PRV“) )

Dátum vyhlásenia výzvy: 8.10.2023
Dátum uzatvorenia výzvy: 20.11.2023


1. Výzva č. 4_MAS_034_OH 7.4 Odborné hodnotenie MAS v rámci implementácie CLLD - 2023