Výzva 4.1:


Miestna akčná skupina Hontianske Poiplie (ďalej len „MAS“) v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou „Stratégia CLLD občianskeho združenia Hontianske Poiplie“ (ďalej len „stratégia CLLD“) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 (ďalej len „PRV“) )

Vyhlasuje

Výzvu č. 1/MAS_034/OH na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva na výber OH“
1. Výzva č. 1_MAS_034_OH 4.1 Odborné hodnotenie MAS v rámci implementácie CLLD_VERZIA 1.2_BSZ