Hontianske Poiplie
vyhlasuje

Výzvu č. 1/MAS_034/OH na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva na výber OH“

kód výzvy:1_MAS_034_OH 4.2.-5


Operačný program: Miestna akčná skupina Hontianske Poiplie (ďalej len „MAS“) v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou „Stratégia CLLD občianskeho združenia Hontianske Poiplie“ (ďalej len „stratégia CLLD“) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 (ďalej len „PRV“)Dátum vyhlásenia: 28.08.2023

Uzavretie výzvy: 26.10.20231. Vyzva c. 1_MAS_034_OH 4.2.-5 (20.10)