Hontianske Poiplie
vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

kód výzvy:MAS_034/7.4/3


Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Hontianske Poiplie (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)
Zameranie výzvy: 309074001 - 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)
Podopatrenie: 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou
Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 29.09.2023
Uzavretie výzvy: 29.11.2023

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu za zdroj EÚ: 66 000,00 €
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu za zdroj ŠR: 22 000,00 €
Intenzita pomoci: 100 %


1. Výzva MAS - CLLD - MAS_0347.44 (1)
2. MAS_034_7.4_3.zip