Hontianske Poiplie
vyhlasuje

VÝZVU na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

kód výzvy:IROP-CLLD-X293-512-004


Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP")

Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita: C2 Terénne a ambulantné služby

Schéma pomoci: neaplikuje sa

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR")


Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu: 123 000,00 EUR

Dátum vyhlásenia: 16.08.2021

Dátum ukončenia prvého kola: 18.10.2021

Dátum ukončenia druhého kola: 20.12.20211. Vyzva_IROP-CLLD-X293-512-004_Aktivita C2

2. Prílohy k Výzve IROP-CLLD-X293-512-004_Aktivita C2

3. Prílohy k ŽoPr_Vyzva_IROP-CLLD-X293-512-004_Aktivita-C2