Výzva 4.1 - nová vyhlásená výzva od 15.10.2020:


Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Hontianske Poiplie (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

Vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020


Zameranie výzvy: 309041001 - 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)
Kód výzvy: MAS_034/4.1/2.2
Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 15.10.2020
Dátum uzavretia: 26.11.2020


1. Výzva MAS - CLLD - MAS_0344.12
2. priloha_c_2b-projekt-realizcie_verzia-1.3
3. priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp-verzia-1.3
4. priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp-verzia-1.3
5. Priloha_c_6B Podmienky poskyt. príspevku výber. a hodnotiace kritéria_VERZIA 1.3_BSZ
6. priloha_c_7b-opravnene-vydavky-na-vybrane_stroje-verzia-1.3
7. priloha_c_8a_stavebny_rozpocet-verzia-1.3
8. priloha_c_9b-zoznam-komodit-specialnej-rastl-vyr-verzia-1.3
9. priloha_c_10b-zoznam-rychlorast-drevin-pre-ucely-pest-ornej-pode-verzia-1.3
10. priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo-verzia-1.3
11. priloha_c_13b_kez-jednoduche-uctovnictvo-verzia-1.3
12. priloha_c_13b_kez-mikrouctovne-jednotky-verzia-1.3
13. priloha_c_13b_kez-podvojne-uctovnictvo-verzia-1.3
14. priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-verzia-1.3
15. priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo-verzia-1.3
16. priloha_c_16b-vyhlasenie-o-velkosti-podniku-msp-verzia-1.3
17. priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov-verzia-1.3
18. priloha_c_18b_-prirucka_msp-verzia-1.3
19. priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci-verzia-1.3
20. priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci-verzia-1.3
21. priloha_c_22b_formulr-iadosti-o-vpis-z-registra-trestov-verzia-1.3
22. Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF, verzia 1.3_BSZ
23. priloha_c_27a_usmernenie-ppa--10_2017_aktualizacia--1
24. prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-3_bsz
25. Vyberove kriteria_HP_opravene_BSZ_f
26. usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19