Hontianske Poiplie
vyhlasuje

Výzvu č. 3/MAS_034/OH na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva na výber OH“)

Pre podopatrenie 6.4. - aktualizácia


Miestna akčná skupina Hontianske Poiplie (ďalej len „MAS“) v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou „Stratégia CLLD občianskeho združenia Hontianske Poiplie“ (ďalej len „stratégia CLLD“) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 (ďalej len „PRV“)

Vyhlásenie výzvy: 27.10.2023
Ukončenie výzvy: 15.12.2023
výzva na OH č. 3 pre podopatrenie 6.4.