Hontianske Poiplie
vyhlasuje

VÝZVU na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

kód výzvy:IROP-CLLD-X293-511-001


Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP")

Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita:A1 Podpora podnikania a inovácií

Schéma pomoci: Schéma minimálnej pomoci na podporu mikro a malých podnikov (ďalej len "schéma pomoci")

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR")


Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu: 250 000,00 EUR

Dátum vyhlásenia: 12.07.2021

Dátum ukončenia prvého kola: 20.09.2021

Dátum ukončenia druhého kola: 22.11.20210. Výzva IROP-CLLD-X293-511-001

1. Priloha_01_ZoPr-Splnomocnenie Výzva IROP-CLLD-X293-511-001
2. Priloha_02_ZoPr-Vyhlasenie_o_velkosti podniku Výzva IROP-CLLD-X293-511-001
2a. Priloha_02a_ZoPr-Modelovy_priklad_vyplnenia_vyhlasenia_o_velkosti Výzva IROP-CLLD-X293-511-001.zip (+9)
3. Priloha_03_ZoPr_Uverovy_prislub Výzva IROP-CLLD-X293-511-001
4. Priloha_05_ZoPr-Rozpocet_projektu Výzva IROP-CLLD-X293-511-001
5. Príloha_06_ZoPr-Ukazovatele_hodnotenia_fin_situacie Výzva IROP-CLLD-X293-511-001
6. Priloha_07_ZoPr_Financna_analyza Výzva IROP-CLLD-X293-511-001
7. Príloha_07a_ZoPr_Inštrukcia k finančnej analýze Výzva IROP-CLLD-X293-511-001
8. Priloha_11_ZoPr-Prehlad_minimalnej_pomoci Výzva IROP-CLLD-X293-511-001

9. Prílohy výzvy IROP-CLLD-X293-511-001.zip (+4)