Hontianske Poiplie
vyhlasuje

V Ý Z V A č. PRV 4.2./6 - MAS_034/4.2/6


Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Hontianske Poiplie (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Kód výzvy: MAS_034/4.2/6
Vyhlásenie výzvy: 01.02.2024
Uzavretie výzvy: 31.03.2024
Vyzva MAS - CLLD - MAS_034426
MAS_034_4-2_6_prilohy