Výzva 4.1 aktualizácia č.2:


Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Hontianske Poiplie (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

Vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020


Zameranie výzvy: 309041001 - 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)
Kód výzvy: MAS_034/4.1/2.1
Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia 9.3.2020
Dátum uzavretia 19.08.2020 (aktualizácia č.2)


1. Výzva MAS - CLLD - MAS_0344.12
2. Priloha_c_2B Projekt realizácie_VERZIA 1.2_BSZ
3. priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp (4)
4. priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp
5. Priloha_c_6B Podmienky poskyt. príspevku výber. a hodnotiace kritéria_VERZIA 1.2_SZ
6. priloha_c_7b-opravnene-vydavky-na-vybrane_stroje (4)
7. priloha_c_8a_stavebny_rozpocet
8. priloha_c_9b-zoznam-komodit-specialnej-rastl-vyr
9. Priloha_c_10b-zoznam-rychlorast-drevin-pre-ucely-pest-ornej-pode
10. priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo
11. priloha_c_13b_kez-jednoduche-uctovnictvo-6
12. priloha_c_13b_kez-mikrouctovne-jednotky
13. priloha_c_13b_kez-podvojne-uctovnictvo
14. Priloha_c_15A_Dokumentacia_VO_ziadatel_VERZIA 1.2_BSZ
15. priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo
16. priloha_c_16b-vyhlasenie-o-velkosti-podniku-msp
17. priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov
18. priloha_c_18b_-prirucka_msp (1)
19. priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci
20. priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp
21. Priloha_c_22B_Formulár žiadosti o výpis z registra trestov_VERZIA 1.2_BSZ
22. Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF
23. Priloha_c_27A_Usmernenie PPA č.10_2017_Aktualizacia č.1
24. Prirucka_pre_prijimatela_nfp_LEADER_VERZIA 1.2_BSZ
25. Výberové kritériá_HP_opravené_BSZ_f
26. Usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19.docx