Hontianske Poiplie
vyhlasuje

"A K T U A L I Z Á C I A V Ý Z V Y na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, "

kód výzvy:IROP-CLLD-X293-512-002


Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP")Dátum vyhlásenia: 19.06.2023
1. INFORMÁCIA O AKTUALIZÁCII VÝZVY_ B3

2. VÝZVA IROP-CLLD-X293-512-002 - AKTUALIZÁCIA BEZ SLEDOVANIA ZMIEN

3. VÝZVA IROP-CLLD-X293-512-002 - AKTUALIZÁCIA SO SLEDOVANÍM ZMIEN

4. Prílohy k výzve

5. Prílohy k Žiadosti o príspevok

6. stiahnuť naraz