Výzva 4.2 aktualizácia č.1:


Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Hontianske Poiplie (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

Vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Zameranie výzvy: 309042001 - 4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov(mimo Bratislavský kraj)

Kód výzvy: MAS_034/4.2/2.2

Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia 20.05.2020
Dátum uzavretia 24.09.2020


1. Výzva MAS - CLLD - MAS_0344.22
2. priloha_c_2b-projekt-realizcie_verzia-1.3.
3. priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp-verzia-1.3.
4. priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp-verzia-1.3.
5. Priloha_c_6B Podmienky poskyt. príspevku výber. a hodnotiace kritéria_VERZIA 1.3_BSZ
6. priloha_c_7b-opravnene-vydavky-na-vybrane_stroje-verzia-1.3.
7. priloha_c_8a_stavebny_rozpocet-verzia-1.3.
8. priloha_c_11b-vyhlasenie-ziadatela-o-minimalnu-pomoc-verzia-1.3
9. priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo-verzia-1.3
10. priloha_c_13b_kez-jednoduche-uctovnictvo-verzia-1.3.
11. priloha_c_13b_kez-mikrouctovne-jednotky-verzia-1.3.
12. priloha_c_13b_kez-podvojne-uctovnictvo-verzia-1.3.
13. priloha_c_14b-schema-minimalnej-pomoci-podopatrenie-19-2-verzia-1.3.
14. priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-verzia-1.3.
15. priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo-verzia-1.3.
16. priloha_c_16b-vyhlasenie-o-velkosti-podniku-msp-verzia-1.3.
17. priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov-verzia-1.3.
18. priloha_c_18b_-prirucka_msp-verzia-1.3.
19. priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci-verzia-1.3.
20. priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp-verzia-1.3.
21. priloha_c_22b_formulr-iadosti-o-vpis-z-registra-trestov-verzia-1.3.
22. Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF, verzia 1.3_BSZ
23. priloha_c_27a_usmernenie-ppa--10_2017_aktualizacia--1.pdf
24. prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-3_bsz
25. usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19
26. Vyberove kriteria_HP_opravene_BSZ_f