Výzva 7.2 aktualizácia č.1:


Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Hontianske Poiplie (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

Vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Zameranie výzvy: 309072001 – 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícii do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
Kód výzvy: MAS_034/7.2/2.1
Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia 9.3.2020
Dátum uzavretia 15.07.2020 (aktualizácia č.1)


1. Výzva MAS - CLLD - MAS_0347.22
2. Priloha_c_2B Projekt realizácie_VERZIA 1.2_BSZ
3. priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp (4)
4. priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp
5. Priloha_c_6B Podmienky poskyt. príspevku výber. a hodnotiace kritéria_VERZIA 1.2_SZ
6. priloha_c_8a_stavebny_rozpocet
7. priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo
8. Priloha_c_15A_Dokumentacia_VO_ziadatel_VERZIA 1.2_BSZ
9. priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo
10. priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov
11. priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci
12. priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp
13. Priloha_c_22B_Formulár žiadosti o výpis z registra trestov_VERZIA 1.2_BSZ
14. Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF
15. Priloha_c_27A_Usmernenie PPA č.10_2017_Aktualizacia č.1
16. Prirucka_pre_prijimatela_nfp_LEADER_VERZIA 1.2_BSZ
17. Výberové kritériá_HP_opravené_BSZ_f