Hontianske Poiplie
vyhlasuje

V Ý Z V A na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

kód výzvy:MAS_034/4.1/3


Operačný program: Program rozvoja vidieka (ďalej len „PRV")Dátum vyhlásenia: 28.08.2023

Uzavretie výzvy: 26.10.20231. MAS_043-4.1-3 Prílohy k výzve

2. MAS_034-4.1-3 (podpísané, oprava)