Hontianske Poiplie
vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

kód výzvy:MAS_034/7.2/3


Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Hontianske Poiplie (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)
Zameranie výzvy: 309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
Podopatrenie: 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou
Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 29.09.2023
Uzavretie výzvy: 29.11.2023

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu za zdroj EÚ: 192 001,44 €
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu za zdroj ŠR: 64 000,48 €
Intenzita pomoci: 100 %


1. Výzva MAS - CLLD - MAS_0347.24 (1)
2. MAS_034_7.2_3.zip