Hontianske Poiplie
vyhlasuje

V Ý Z V A č. PRV 7.4/4 - MAS_034/7.4/4


Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Hontianske Poiplie (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Zameranie výzvy: 309074001 - 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)
Kód výzvy:MAS_034/7.4/4
Podopatrenie: 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Vyhlásenie výzvy: 01.02.2024
Uzavretie výzvy: 31.03.2024
Výzva MAS - CLLD - MAS_0347-44
MAS_034_7.4_4_prílohy