Hontianske Poiplie
vyhlasuje

A K T U A L I Z Á C I A V Ý Z V Y na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy:
IROP-CLLD-X293-511-001


Priebežný zostatok disponibilnej alokácie: 263 157 €

• INFORMÁCIA O AKTUALIZÁCII VÝZVY_ A1
• VÝZVA IROP-CLLD-X293-511-001- AKTUALIZÁCIA BEZ SLEDOVANIA ZMIEN
• VÝZVA IROP-CLLD-X293-511-001- AKTUALIZÁCIA SO SLEDOVANÍM ZMIEN
• PRÍLOHY K VÝZVE
• PRÍLOHY K ŽIADOSTI O PRÍSPEVOK


PRÍLOHY K ŽIADOSTI SPOLU.zip