Hontianske Poiplie
vyhlasuje

A K T U A L I Z Á C I A V Ý Z V Y na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy:
IROP-CLLD-X293-512-003


Priebežný zostatok disponibilnej alokácie: vyčerpané

• INFORMÁCIA O AKTUALIZÁCII VÝZVY_ C1
• VÝZVA IROP-CLLD-X293-512-003- AKTUALIZÁCIA BEZ SLEDOVANIA ZMIEN
• VÝZVA IROP-CLLD-X293-512-003- AKTUALIZÁCIA SO SLEDOVANÍM ZMIEN
• PRÍLOHY K VÝZVE
• PRÍLOHY K ŽIADOSTI O PRÍSPEVOK


PRÍLOHY K ŽIADOSTI SPOLU.zip